דף הבית
מילון מונחים

מילון מונחים

  מונח פירוט
  אג"ח אג"ח – זהו המכשיר הפיננסי העיקרי אשר משמש בבניית ההשקעה הסולידית.זהו מעין שטר חוב הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר.
  אג"ח ממשלתית ממשלת ישראל באמצעות בנק ישראלי מנפיקה אג"ח. רמת הסיכון באגרות אלו היא הנמוכה ביותר, והן משמשות כנקודת ייחוס לאג"ח של מנפיקים אחרים.
  אג"ח להמרה מונפקת ע"י חברה וניתנת להמרה במניות. על החברה לשלם למחזיקי האג"ח ריבית וקרן. בעת ההנפקה קובעת החברה המנפיקה את יחס ההמרה.
  אג"ח מיועדות האג"ח מונפקת ע"י הממשלה במיוחד עבור קרנות פנסיה וגם לחברות ביטוח בפוליסות השונות שלהן. אג"ח אלה מונפקות בתנאים מיוחדים ואינן סחירות.
  אג"ח בניכיון אג"ח המונפקת בניכיון מתחת לערך הנומינלי.
  אג"ח קונצרני אג"ח המונפקת על ידי פירמה לשם גיוס כספים למטרות. חוסנה הפיננסי של הפירמה הוא שקובע את רמת הסיכון של האיגרת.
  איגרת חוב צמיתה זוהי איגרת חוב, שאין לה מועד פירעון כלשהו, והיא משלמת רצף קבוע של ריביות. איגרת חוב כזו נקראת Consol, אג"ח שהוצאה בתחילת המאה ה - 19 על ידי ממשלת בריטניה.
  אופציה מכשיר פיננסי מתקדמי המיועד לתת בטחון ו/או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד. האופציה היא חוזה הנערך ביו הקונה לכותב (מוכר) האופציה ומעניק לקונה את הזכות לרכוש או למכור נכס מסוים. המחיר של הקניה / המכירה מוסכם מראש ומתבצע עד תאריך מסוים או בתאריך מסוים כפי שהוסכם בחוזה . בישראל נהוגות אופציות על מדד המעו"ף והמט"ח.
  אופציה אירופאית אופציה הניתנת למימוש רק בתאריך הפקיעה שלה. האופציה נסחרת בבורסה בכל יום מסחר. זהו סוג האופציה המקובל במסחר בישראל. את האופציה ניתן למכור בכל יום מסחר.
  אופציה אמריקאית אופציה הניתנת למימוש בכל יום, עד לתאריך הפקיעה שלה. בלי קשר לכך, שהאופציה נסחרת בבורסה בכל יום מסחר. האופציה יכולה להיות על מדדי שוק או מניות ספציפיות.
  אופציה מחוץ לכסף מדובר באופציה שמחיר המימוש שלה גבוה ממחיר הבסיס.
  אופציה בכסף זוהי אופציית רכש או מכר, שבה מחיר המימוש נמוך או גבוה, בהתאמה, מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.
  אופציה בתוך הכסף זוהי אופציית רכש או מכר שמחיר המימוש שווה יותר ממחיר נכס הבסיס.
  אופציית מכר (PUT)האופציה מקנה לרוכש זכות למכור בתאריך נקוב את נכס הבסיס במחיר מימוש קבוע מראש. הרווח ייווצר כאשר מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה נמוך ממחיר המימוש של האופציה.
  אופציית רכשCALL האופציה מקנה לרוכש זכות לקנות בתאריך נקוב את נכס הבסיס במחיר מימוש קבוע מראש. הרווח ייווצר כאשר מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה גבוה ממחיר המימוש של האופציה.
  אופציה עירומה אופציה המוחזקת על ידי משקיע, מבלי שהוא מחזיק באופן נגדי את נכס הבסיס.
  אינפלציה עלייה ברמת המחירים במשק, כפי שהיא מתבטאת במדד המחירים לצרכן, הנמדד אחת לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האינפלציה היא שמפרידה בין המונח ערך ריאלי לערך נומינלי.
  אנליסט אדם העובד בחברה פיננסית דוגמת: בנקים, חברה לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, ועוד. תפקיד האנליסט לסקר חברות בתחום התמחותו ולתת את חוות דעתו בהמלצת קנייה או מכירה למניות. האנליסט בדרך כלל מתמחה בתחום מסוים (תעשייה, נדל"ן, היי
  אסיפה שנתית חברה ציבורית חייבת לקיים אסיפה אשר במסגרתה עליה לדווח לבעלי המניות על תוצאות השנה החולפת, תחזית לשנה הבאה, תוכניותיה וכיו"ב. באסיפה זו יכולים בעלי המניות להציג שאלות להנהלת החברה. באסיפה בוחרים את מועצת המנהלים של החברה ומאשרים את המשך כהונתו של רואה החשבון שלה, או את החלפתו. לכל בעל מניות ישנה זכות הצבעה בהתאם לחלקו היחסי במניות ההצבעה של החברה. בעל מניות שאינו יכול להשתתף בהצבעה, יכול למנות אחר במקומו על ידי מתן ייפוי כוח.
  אקוויטי זהו ההון העצמי של חברה.
  ארביטראז' 'הרווח שנוצר על ידי ניצול פערי שערים זמניים בין שווקים ללא סיכון.
חשוב לנו באופן אישי להפגש איתכם ולשמוע יותר על ציפיותכם הכלכליות. אנו מאמינים כי על מנת להתאים את אופי תיק ההשקעות לצרכים המדוייקים שלכם, חשוב להפגש ולדון בציפיות ובאפשרויות העומדות על הפרק תוך מתן רשת בטחון לשקט הנפשי שלכם.
נשמח לתאם פגישת היכרות